Skip to main content

Adviseren

V&G plan ontwerpfase

“Voorkomen beter dan genezen”

Als opdrachtgever wilt u er alles aan doen om de veiligheid en gezondheid op uw bouwproject te waarborgen. Dit is gedurende de gehele ontwerpfase een verplicht volgend uit het arbeidsomstandighedenbesluit. Dat begint met een V&G-plan en een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van de ARBO-risico’s; waarin alle afspraken over veiligheid en gezondheid zijn vastgelegd. Zijn de afspraken duidelijk? Dan maakt dat de uitvoering van het plan een stuk gemakkelijker!
Veilig ontwerpen, veilig bouwen en veilig onderhouden

Wij stellen uw V&G-plan als volgt op:
• We inventariseren de risico’s, waarin we kijken naar tekeningen, ontwerp, bouwmethodes, inzet van materieel en materiaal etc.;
• Aan alle risico’s hangen we beheersmaatregelen: praktische en uitvoerbare oplossingen;
• De maatregelen stemmen we af met de opdrachtgever en de V&G-coördinator op de bouwplaats;
• We passen het conceptplan aan en stellen met elkaar het definitieve plan vast;
• Vervolgens stellen we het plan tussentijds bij als het ontwerp nader word uitgewerkt in de fase VO, Do en TO.

In het ontwerp moet de architect al rekening houden met hoe uw pand veilig gebouwd, gebruikt en onderhouden kan worden. Het resultaat daarvan ziet u terug in ons gedegen V&G-plan.

Onze V&G-plannen worden opgesteld op basis van de modeldocumenten van het Rijksvastgoedbedrijf en sluiten aan op de verplichtingen vanuit het arbeidsomstandighedenbesluit.

V&G-plan uitvoeringsfase

“Iedereen op de bouwplaats verdient een veilige (werk)omgeving”

Als aannemer / opdrachtnemer, wilt uer alles aan doen om de veiligheid en gezondheid op uw bouwproject te waarborgen. U wilt tenslotte niet dat één van uw medewerkers iets overkomt! Dat begint met een V&G-plan uitvoeringsfase waarin alle afspraken over veiligheid en gezondheid zijn vastgelegd. Zijn de afspraken duidelijk? Dan maakt dat de uitvoering van het plan een stuk gemakkelijker!
Veilig ontwerpen, veilig bouwen en veilig onderhouden

Wij stellen uw V&G-plan als volgt op:
• We inventariseren de restrisico’s uit de ontwerpfase;
• Daarnaast inventariseren we de uitvoeringsrisico's en stellen we beheersmaatregelenb voor;
• De maatregelen stemmen we af met met u als uitvoerende partij en de V&G-coördinator op de bouwplaats;
• We passen het conceptplan aan en stellen met elkaar het definitieve plan vast;
• Vervolgens stellen we het plan tussentijds bij als de werkzaamheden wijzigen.

Zo voorkomen we dat er bij controle vanuit de arbeidsinspectie werkzaamheden worden stilgelegd. 

Bouw-en sloopveiligheidsplan

“Overlast beperken voor de omgeving geeft een soepeler bouwproces”

Voor het indienen van een bouw-/sloopvergunning kan het bevoegd gezag een bouw- of sloopveiligheidsplan eisen conform bouwbesluit afdeling 8.7. Op deze manier is voorafgaand aan de bouw- en sloopwerkzaamheden afgebakend hoe verwachtte risico’s projectspecifiek getackeld zullen worden, toegespitst op de betreffende artikelen genoemd in afdeling 8.7 van het bouwbesluit. Denk hierbij aan het omgaan met geluidhinder,  kraanopstelplaats, vluchtroute en hijslast, verkeersstromen, bouwafzetting en vluchtrouten.

Wij stellen uw veiligheidsplan als volgt op:
• We inventariseren de risico’s op basis van uw plan gegeven;
• Daarnaast inventariseren we de risico's op de (directe) omgeving;
• We stellen de veiligheidszones vast;
• We passen het conceptplan op incl. de inrichtingstekening en stellen met elkaar het definitieve plan vast;
• We verwerken eventuele opmerkingen vanuit het bevoegd gezag.

Zo voorkomen we dat er niet gestart mag worden met de werkzaamheden. 

BLVC-plan

“Overlast beperken voor de omgeving geeft een soepeler bouwproces”

Indien een project dermate complex wordt of in een complexe omgeving gesitueerd is, kan een BLVC-plan een passender antwoord zijn. Het bevoegd gezag kan in deze situatie een BLVC-plan eisen in plaats van een bouw- of sloopveiligheidsplan. Hierin wordt niet enkel gekeken naar veiligheid op de bouwplaats en directe omgeving, maar worden belangen van directe en indirecte betrokkenen in de omgeving meegenomen. De letters Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie staan hierin dan ook centraal. Denk hierbij aan omgevingscommunicatieplan, onderzoek naar lopende nabijgelegen projecten en nabijgelegen (openbare) voorzieningen.

Wij stellen uw BLVC-plan als volgt op:
• We inventariseren de risico’s op basis van uw plan gegevens;
• Daarnaast inventariseren we de risico's op de (directe) omgeving en de communicatie naar de buurt;
• We stellen de veiligheidszones vast;
• We passen het conceptplan op incl. de inrichtingstekening en stellen met elkaar het definitieve plan vast;
• We verwerken eventuele opmerkingen vanuit het bevoegd gezag.

Zo voorkomen we dat er niet gestart mag worden met de werkzaamheden. 

BENG-berekening

”De ideale combinatie tussen duurzame en comfortabele oplossingen”

Energieprestatieberekeningen volgens de NTA8800 (BENG), voor woningbouw: Kabu stelt ze op. De gebruiker of bewoner staat hierin centraal. Een energieprestatieberekening is meer dan de uitkomst. Wij verzorgen uitgebreide berekeningen, inclusief onderbouwing, waarbij we zoeken naar de ideale combinatie tussen duurzaam, energiezuinig en comfortabel. Daarin zetten we net een stapje extra, zodat we zeker tot het beste berekeningsresultaat komen.

Onze aanpak:
• Als opdrachtgever geeft u uw voorkeuren met betrekking tot de installaties aan middels een checklist;
• Wij voeren alle informatie nauwkeurig in, en voeren diverse berekeningen uit, zodat installaties beperkt kunnen worden én afgestemd zijn op de wensen van de eindgebruiker;
• In overleg met de fabrikanten stellen we de juiste installatie- en conceptcapaciteiten vast, zodat u als opdrachtgever inzicht krijgt in de mogelijkheden;
• Samen bepalen we de definitieve variant;
• Wij ronden alle berekeningen af en brengen een rapport uit.

Bouwbesluit toetsing

“Zekerheid dat uw project aan de eisen voldoet”

Niets is zo vervelend als er achter komen dat zaken niet volgens het bouwbesluit ontworpen zijn. Daarom toetst Kabu uw Voorlopig Ontwerp aan het bouwbesluit en adviseren we u hoe u – voor de realisatie start – kunt zorgen dat echt alle punten aan het bouwbesluit , als wettelijk minimum, voldoen.

Deze toets pakken we als volgt aan:
• Op basis van de ontwerptekeningen stellen wij een offerte op;
• Vervolgens voeren wij een toets op maat uit op het bouwbesluit, onder andere op het gebied van gebruikersoppervlak, toegankelijkheid, daglicht, milieuprestatie, ventilatie, natte ruimten etc.;
• Onze bevindingen leggen we vast in een onderbouwend rapport, vergezeld met een tekening (gebaseerd op uw DWG/DXF-bestand).

Kortom: laat uw plannen toetsen, en u voorkomt onnodige verrassingen waar u niet op zit te wachten!

Milieuprestatie toetsing

“Groene rekeninstrumenten: denken aan de toekomst”

Toetsing van de milieuprestatie voor uw bouwproject is onderdeel van het bouwbesluit. Het milieu wordt belangrijker, en daarmee ook de keuze van materialen. Kabu toetst uw ontwerp aan het bouwbesluit, zodat u zeker weet dat uw ontwerp voldoet aan de minimale milieuprestatie. Daarbij geven wij ook advies, zodat u een milieubewuste, verantwoorde keuze kunt maken.

Deze toets pakken we als volgt aan:
• Op basis van de ontwerptekeningen stellen wij een offerte op;
• Vervolgens voeren wij een toets op maat uit op de milieuprestatie: gebouwkenmerken, milieueffecten etc.;
• Onze bevindingen leggen we vast in een milieuprofiel;
• Concluderend stellen wij een ‘schaduwprijs’ op: welke (fictieve) kosten moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken?

Tip! Sinds een paar jaar is een milieuprestatieberekening verplichting bij elke omgevingsaanvraag!

Begrotingen / ramingen

“Wensen die matchen met het beschikbare budget”

Ieder project begint met een idee en een lijstje met wensen. Al snel overschaduwt het budget die wensen; we leven tenslotte in een tijd waarin niet alles zomaar mogelijk is. Toch kunnen wensen en budget prima samenkomen, zodat er geen concessies gedaan hoeven worden. Daar zorgen onze kostendeskundigen wel voor!

Onze aanpak:
• Allereerst gaan we met u om tafel: wat zijn uw wensen, hoe ziet het budget eruit, waar liggen mogelijkheden, waar de beperkingen?
• We rekenen alle opties door, en toetsen of het ontwerp past binnen het budget, zodat we bij kunnen sturen waar nodig en u als opdrachtgever vervolgens de juiste keuze kunt maken;
• Tijdens het ontwerpproces houdt onze kostendeskundige de financiën nauwkeurig bij, calculeren andere opties en stellen de benodigde begrotingen op.
• Waar mogelijk grijpt hij financiële kansen, zodat u geld bespaard of een budgetoverschrijding voorkomt.

De investering in onze kostendeskundige verdient u terug in de realisatie van uw project. Deze investering leidt namelijk tot besparingen, en uiteindelijk tot een betere kwaliteit binnen uw budget!

Cursussen

“Stilstand is achteruitgang”

De bouwsector is aan verandering onderhevig. Nieuwe ontwikkelingen, tools, contractvormen en veranderende wetgeving maken het belangrijk om op de hoogte te zijn én te blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector. Of u nu opdrachtgever, opdrachtnemer of leverancier bent, van iedereen wordt verwacht dat hij aan de laatste regels voldoet. Kabu is altijd op de hoogte van het laatste nieuws, en deelt deze kennis in een compacte cursus op maat.

Vanuit Kabu bieden we onder andere de volgende cursussen aan:
• Bouwrecht
• Opfriscursus UAV
• Restauratie bestekken (via het Nationaal Resauratie Centrum / Ketenstandaard)
• UAV-gc

In onze cursussen op maat nemen we u en uw medewerkers bijvoorbeeld mee in de vernieuwingen binnen de UAV en de interpretatie ervan op projectniveau. Ook vergelijken we de huidige UAV met UAV-gc en komen de laatste veranderingen met betrekking tot alle wetgeving en aanbestedingsregels aan de orde. Uiteraard zoomen we ook in op specifieke onderwerpen die spelen binnen uw organisatie.